Informácia o spracúvaní osobných údajov

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej sa týkajú osobné údaje, ktoré spracúvame.

 

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť GoodWill Recruitment, s.r.o., so sídlom: Letná 27, Košice- mestská časť Sever 040 01, IČO: 52 062 686, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37336/P

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. +421 948 172 818, e- mail: info@goodwill.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@gwrecruit.tech

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného
e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?                                       
Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od dotknutých osôb. V niektorých prípadoch získavame osobné údaje aj z iných zdrojov – v takýchto prípadoch poskytneme dotknutej osobe aj informáciu, z akého zdroja sme jej osobné údaje získali a informáciu o kategórii dotknutých osobných údajov.

 

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

-        na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

-        na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

-        na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

-        na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť účasť dotknutej osoby vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie. 

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe. Námietky proti spracúvaniu môžete zaslať na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@goodwill.sk

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete ďalej v tomto dokumente.

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba spracúvania?

 

·     vybavenie požiadavky záujemcu o sprostredkovanie pracovnej príležitosti (registrácia záujemcu)

V tomto prípade spracúvame osobné údaje záujemcu na základe jeho žiadosti o poskytnutie služby sprostredkovania pracovnej príležitosti, zadanej prostredníctvom registračného formulára na našej webovej stránke.

Spracúvanie údajov na tento účel je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby (záujemcu), vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Doba uchovávania údajov na tento účel: do uzavretia sprostredkovateľskej zmluvy (sprostredkovanie pracovnej príležitosti).

 

·         sprostredkovanie pracovnej príležitosti záujemcovi (kandidátovi) a evidencia záujemcov

Na tento účel spracúvame osobné údaje záujemcu (kandidáta) v rozsahu údajov uvedených vo vyplnenom registračnom formulári na webovej stránke, v životopise a v ďalších pripojených dokumentoch (príp. v zaslanej videoprezentácii špecifickej pracovnej zručnosti) a ďalších údajov, ktoré nám v súvislosti so sprostredkovaním pracovnej príležitosti poskytol napr. pri osobnom pohovore (najmä meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vzdelanie, kvalifikácia, odborné a pracovné skúsenosti, pracovné zaradenie, jazykové znalosti, mzdové očakávania, fotografia).

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) -  sprostredkovateľskej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby sprostredkovania pracovnej príležitosti.

Doba uchovávania údajov: do skončenia zmluvného vzťahu založeného sprostredkovateľskou zmluvou.

 

·        realizácia dohody o sprostredkovaní zamestnania za úhradu

Na tento účel spracúvame osobné údaje záujemcu (kandidáta) v rozsahu údajov potrebných na výkon práv a povinností vyplývajúcich z dohody uzavretej v zmysle § 25 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Podstatné náležitosti tejto dohody určuje zákon o službách zamestnanosti (napr. druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky).

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (dohody o sprostredkovaní zamestnania za úhradu) s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Doba uchovávania údajov na tento účel: 10 rokov.

 

·       riešenie finančných nárokov pri sprostredkovaní zamestnania (nárok prevádzkovateľa na zmluvnú odmenu, nárok zákazníka na vrátenie zaplatenej zmluvnej odmeny)

Právnym základom spracúvania osobných údajov záujemcov (kandidátov) je oprávnený záujem prevádzkovateľa riešiť vzájomné finančné záväzky so zákazníkom súvisiace so sprostredkovaním zamestnania (existenciu nároku, jeho uplatnenie, úhradu). Spracúva sa údaj o tom, že pracovnoprávny či iný vzťah so záujemcom (kandidátom) bol uzatvorený, údaj o nástupe do práce a o trvaní vzťahu, ak bol ukončený v skúšobnej dobe, ako aj údaj o odmietnutí záujemcu (kandidáta) vo výberovom konaní.

V tomto prípade nám údaje poskytuje zákazník, u ktorého sme záujemcovi sprostredkovali pracovnú príležitosť. Finančné nároky a akékoľvek vyrovnanie so zákazníkom sa žiadnym spôsobom záujemcu (kandidáta) finančne nedotýkajú.

Doba uchovávania: 1 rok od skončenia výberového konania.

 

·        poskytovanie kariérneho poradenstva a konzultácií záujemcom (kandidátom)

V prípade záujmu poskytneme záujemcom (kandidátom) aj službu kariérneho poradenstva. V tomto prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluvný vzťah, na základe ktorého poskytujeme túto bezodplatnú službu.

Doba uchovávania: po dobu vedenia záujemcu (kandidáta) v evidencii záujemcov pre sprostredkovanie pracovnej príležitosti.

 

·        vedenie evidencie občanov, ktorým prevádzkovateľ sprostredkoval zamestnanie za úhradu

Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 28). Prevádzkovateľ je povinný tieto údaje poskytovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Doba uchovávania: 10 rokov.

 

·   vyhľadávanie kandidátov a ich kontaktovanie

V prípade, ak vyhľadávame kandidátov (uchádzačov o zamestnanie) pre našich zákazníkov na internetových stránkach (Profesia, ISTP, kariera.sk) alebo na sociálnej sieti LinkedIn, spracúvame osobné údaje, ktoré tieto osoby sami zverejnili/ sprístupnili na webe (údaje v životopise a jeho prílohách, najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní, kvalifikácii, jazykových znalostiach, odborných skúsenostiach, pracovnom zaradení) na základe nášho oprávneného záujmu: sprostredkovať zamestnanie záujemcom, ktorí o to prejavili záujem prostredníctvom sociálnych sietí a internetových stránok so zameraním na profesijnú oblasť a hľadanie práce.

Doba uchovávania:  2 mesiace.

Počas tejto doby Vás oslovíme s ponukou služby sprostredkovania pracovnej príležitosti.

 

·        výberové konanie (uchádzači o zamestnanie u prevádzkovateľa)

Spracúvanie osobných údajov uchádzača o zamestnanie u prevádzkovateľa zahŕňa najmä činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Doba uchovávania: do skončenia výberového konania.

 

·        vedenie účtovníctva, spracovanie účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov,zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov (v súlade so zákonom o účtovníctve - § 35).

 

·        zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

 

·        manažment prístupov a kľúčového režimu

Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupov do priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a vybraných priestorov prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: dokumentácia týkajúca sa manažmentu prístupov a kľúčového režimu preukazujúca prístupové oprávnenia konkrétneho užívateľa k jednotlivým informačným systémom, musí byť uchovávaná po dobu 5 rokov od zrušenia jeho prístupových práv. Evidenciu pridelenia a vrátenia kľúčov od priestorov prevádzkovateľa uchovávame po dobu 5 rokov od odovzdania (vrátenia) kľúča.

 

·        registratúrne účely, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania:po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť). Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

 

·        vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

 

·        vedenie agendy spoločnosti, zápisu a oznámenia zmien do obchodného registra

Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník).

Doba uchovávania: osobné údaje, spracúvané na tento účel (obsiahnuté napr. v zápisniciach z valného zhromaždenia ako aj v ďalších spoločensko-právnych dokumentoch spoločnosti) uchovávame počas trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom).

 

·        realizácia existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (dodávateľ).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

·        realizácia existujúcich zmluvných vzťahov s klientami

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim klientom uzatvorili. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (klient).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

·        obchodná komunikácia

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi pri vykonávaní podnikateľských činností.

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom/ dodávateľom.

 

·        platné uzatvorenie a zabezpečenie plnenia zmluvných vzťahov

Na tento účel spracúvame osobné údaje osôb oprávnených konať v mene dodávateľa/ klienta a údaje zamestnancov dodávateľov/ klientov uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

·        vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií (dopytu/ otázky) zadanej prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa

Údaje na daný účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby (udeleného vyplnením a odoslaním kontaktného formulára na webe), aby sme mohli odpovedať na dopyt či požiadavku.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nie je možné vybaviť požiadavku.
Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa
info@goodwill.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania: do vybavenia požiadavky (do poskytnutia požadovaných informácií), najviac však po dobu 1 roka.

 

·        vykonávanie činností smerujúcich k získaniu klienta

Uvedený účel zahŕňa činnosti prevádzkovateľa pred uzatvorením obchodu s potenciálnym klientom, najmä kontaktovanie (v nadväznosti na prejavený záujem) a dohodnutie stretnutia s potenciálnym klientom.

Ak ide o klienta-fyzickú osobu a spracúvanie začalo na základe jeho požiadavky/ dopytu na naše služby, spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

V rámci tohto účelu spracúvame aj osobné údaje fyzických osôb konajúcich v mene klienta resp. zamestnancov klienta, ktorý prejavil záujem o naše služby, a to na základe nášho oprávneného záujmu prostredníctvom komunikácie s kontaktnými osobami získať nového klienta. V tomto prípade získavame osobné údaje priamo od dotknutých osôb alebo od potenciálnych klientov, pričom spracúvame výlučne bežné osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt, väzba na právnickú osobu, ktorej zamestnancom resp. konateľom je dotknutá osoba a o jej funkcii/ pozícii.

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy s klientom, najviac však 6 mesiacov.

 

Zasielanie marketingových e-mailov a elektronických newslettrov

Na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať údaj o Vašej e-mailovej adrese, na ktorú Vám budeme zasielať e-mailové správy s prezentáciou ponúkaných služieb a newslettere. Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade, ak sme Vašu e-mailovú adresu získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme na tento účel spracúvať Vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu informovať zákazníkov o novinkách v oblasti nami poskytovaných služieb. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných tovarov a služieb podobných tým, ktoré ste si u nás zakúpili. V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať.

Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku.

Doba uchovávania:5 rokov. 

 

·        evidencia súhlasov na účely elektronického marketingu

V súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sme povinní uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je preukázateľný (predchádzajúci) súhlas na marketingové účely zaznamenaný, po dobu najmenej štyroch rokov od odvolania súhlasu.

Doba uchovávania: na plnenie tejto povinnosti bude prevádzkovateľ uchovávať osobné údaje dotknutej osoby po dobu štyroch rokov od uplynutia platnosti súhlasu na účel zasielania elektronických newslettrov (súhlas je udelený na 5 rokov) resp. po dobu štyroch rokov od odvolania súhlasu (ak je súhlas skôr odvolaný).

 

·        vedenie agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môžeme poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

Doba uchovávania: 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo od vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku.

 

·        zabezpečenie konania v mene prevádzkovateľa (najmä uzatváranie zmlúv a vykonanie iných právnych úkonov v mene prevádzkovateľa)

Spracúvanie osobných údajov konateľov je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle Obchodného zákonníka.

Doba uchovávania: po dobu trvania funkcie konateľa, minimálne však po dobu po ktorú je potrebné v rámci činnosti prevádzkovateľa uchovávať písomnú dokumentáciu týkajúcu sa uvedených úkonov a činností.

·        plnenie zmlúv o výkone funkcie (manažérskych zmlúv) uzavretých s konateľmi

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (konateľ).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

·        prezentácia prevádzkovateľa zverejnením odborného profilu konateľa na internetovej stránke prevádzkovateľa

Osobné údaje konateľa zverejňujeme na základe súhlasu dotknutej osoby (konateľa). Súhlas je dobrovoľný. Príjemcami zverejnených osobných údajov sú návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa a spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok.

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@goodwill.sk  alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: po dobu trvania funkcie konateľa prevádzkovateľa.

 

·          prezentácia prevádzkovateľa zverejňovaním fotografií na webovej stránke prevádzkovateľa a na sociálnej sieti LinkedIn (na ktorej si prevádzkovateľ vytvoril profil)

Na základe súhlasu zverejňujeme fotografie dotknutých osôb (našich zamestnancov) v rámci rôznych pracovných prezentácií a iných aktivít na webe a na sociálnej sieti LinkedIn.

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@goodwill.sk  alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa.

Príjemcami zverejnených osobných údajov sú návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa a užívatelia sociálnej siete LinkedIn, prevádzkovateľ sociálnej siete LinkedIn, spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok.

Doba uchovávania: 10 rokov.

 

·        prevádzkovanie vlastného firemného profilu na sociálnej sieti LinkendIn

Pri prevádzkovaní profilu na sociálnej sieti (LinkedIn) je našim oprávneným záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia prostredníctvom fun page (fanúšikovskej stránky).

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našej „FUN PAGE“ stránke sociálnej siete ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.

Prevádzkovateľ sociálnej siete má vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Doba uchovávania: do doby, pokým fanúšik nezruší sledovanie fun-page (vymaže príspevky na timeline prevádzkovateľa) alebo nepodá námietku proti spracúvaniu (v takom prípade príspevky vymažeme my ako prevádzkovateľ).

 

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) pri návšteve webových stránok, a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky.

Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („cookies tretej strany“). Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti alebo dokým ich nevymažete.

Na fungovanie našej webovej stránky používame tzv. nevyhnutné (potrebné) cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky.

Spracúvanie nevyhnutných cookies uskutočňujeme na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa). Našim oprávneným záujmom je optimalizácia, funkčnosť a bezpečnosť webovej stránky.

Proti ukladaniu cookies, ktoré zbierame na základe nášho oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Námietku môžete podať na nižšie uvedený e-mail prevádzkovateľa. Nepoužívanie nevyhnutných cookies by mohlo negatívne ovplyvniť fungovanie webovej stránky.

Radi by sme s Vašim súhlasom využívali aj tzv. dobrovoľné cookies (ktoré nie sú nevyhnutné). Ide marketingové cookies – tieto zhromažďujú informácie, ktoré pomáhajú lepšie prispôsobiť reklamu Vašim záujmom.

V prípade marketingových cookies spracúvame osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby). Udelenie súhlasu je dobrovoľné. O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ vyjadrujete váš súhlas s používaním všetkých cookies vrátane cookies tretích strán, ktoré na našej webovej stránke používame.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť zvoliť si nastavenie priamo na cookie lište (tlačidlo „Prispôsobiť váš výber“).

Máte tiež možnosť vybrať si „Odmietnuť všetko“ – kliknutím na toto tlačidlo zakážete všetky cookies spracúvané na základe súhlasu (budú sa používať len nevyhnutné cookies).

Kým na cookie lište neurčíte svoje preferencie (nezakliknete žiadne tlačidlo), nebudú sa cookies ukladať, okrem nevyhnutných cookies.

O jednotlivých používaných súboroch cookies Vás bližšie informujeme priamo v cookie lište.

Pri využívaní služieb dodávateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (služba Google Maps, Google General) dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny (USA).

Na prenos údajov Google používa štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:

https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/

Podmienky ochrany súkromia Google: https://policies.google.com/privacy

 

Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcami osobných údajov sú resp. môžu byť subjekty určené právnymi predpismi najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

   -      poskytovateľ poštových služieb,

-        externý poskytovateľ služieb v oblasti personalistiky, účtovníctva a spracúvania miezd,

-        spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok,

-        externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov,

-        externý dodávateľ systému Recru (Cloud-IT s.r.o.),

-        poskytovateľ cloudových služieb,

-        prevádzkovateľ sociálnej siete LinkedIn,

-        návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa a užívatelia sociálnej siete, na ktorej si prevádzkovateľ vytvoril svoj profil (LinkedIn) vo vzťahu k zverejneným údajom,

-        dodávateľ komunikačných služieb a softvérových produktov Microsoft Corporation,

-        prevádzkovatelia inzertných pracovných internetových portálov (Profesia, kariera.sk, ISTP),

-        poskytovateľ internetového pripojenia a dátového spojenia,

-        poskytovateľ implementácie a správy cookie lišty na webovej stránke prevádzkovateľa,

-        poskytovateľ platformy na správu súhlasov s používaním súborov cookie na webovej stránke,

-        poskytovateľ služby Google Maps a Google General (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko),

-        advokát,

-        exekútor,

-        banka.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Pri využívaní služieb dodávateľa, ktorého využívame v súvislosti s našimi online aktivitami na sociálnej sieti LinkedIn dochádza k prenosu údajov do Spojených štátov amerických (USA). Na prenosy údajov sú využívané štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou:

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

Podmienky ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pri poskytovaní komunikačných služieb a softvérových produktov dodávateľom Microsoft Corporation (sprostredkovateľ) dochádza k prenosu údajov do Spojených štátov amerických (USA). Na prenos údajov v tomto prípade používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA

Bližšie informácie o tom ako Microsoft Corporation spracúva osobné údaje nájdete tu:

https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement

Pri využívaní služieb dodávateľa Google dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny (USA).

Na prenos údajov Google používa štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:

https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/

Podmienky ochrany súkromia Google:

https://policies.google.com/privacy

 

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

 

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanoveniach čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane údajov na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať návrh vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214,www.dataprotection.gov.sk