Informácia o spracúvaní osobných údajov – formulár na webovej stránke prevádzkovateľa „Nenašiel si prácu, ktorú hľadáš? Daj nám o sebe vedieť“

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)

 

V prípade, ak využijete náš online formulár „Nenašiel si prácu, ktorú hľadáš? Daj nám o sebe vedieť“, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu údajov, ktoré ste uviedli vo formulári (meno a priezvisko, kontaktné údaje (email a telefónne číslo), údaj o oblasti Vašej praxe, údaj o Vašich pracovných preferenciách (oblasť, v ktorej by ste mali záujem pracovať) a ďalšie údaje súvisiace s Vašimi pracovnými skúsenosťami resp. vzdelaním či znalosťami uvedené v správe.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: spoločnosť GoodWill Recruitment, s.r.o., so sídlom: Letná 27, Košice - mestská časť Sever 040 01, IČO: 52 062 686, IČO: 52 062 686, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57505/V

Kontakt na prevádzkovateľa: tel.č. +421 948 172 818, e- mail: info@gwrecruit.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@gwrecruit.tech

Údaje, ktoré nám online formulárom „Nenašiel si prácu, ktorú hľadáš? Daj nám o sebe vedieť“poskytnete, budeme spracúvať na účel vybavenia dopytu na služby prevádzkovateľa prostredníctvom online formulára na webovej stránke.

Vaše údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu (ktorý nám udelíte zakliknutím súhlasného políčka vo formulári). Poskytnutie údajov na tento účel je dobrovoľné. Ich poskytnutie je potrebné na vybavenie Vášho dopytu na naše služby v oblasti sprostredkovania pracovných príležitostí.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@gwrecruit.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaše údaje budeme na tento účel uchovávať do vybavenia Vášho dopytu (dokým Vás skontaktujeme v súvislosti s Vašim dopytom resp. s možnosťami sprostredkovania pracovnej príležitosti pre Vás), najviac však po dobu 3 mesiace.

Vaše údaje neposkytujeme iným príjemcom.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:

 • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:
 • Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:
 • Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné.
 • právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:
 • Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

Dotknuté osoby majú právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Napíš nám
×

Nenašiel si prácu, ktorú hľadáš?
Daj nám o sebe vedieť!

+421
 • +421
 • +420
 • +49
 • +44
 • +36
 • +43
 • +48
 • +33
 • +40
 • +386
 • +385
 • +381
 • +380
 • +31
 • +34
Viac info