Vážená záujemkyňa/ Vážený záujemca,

pred vyplnením a zaslaním registračného formulára a ďalších dokumentov si prosím prečítajte informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)

 

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť GoodWill Recruitment, s.r.o., so sídlom: Letná 27, Košice- mestská časť Sever 040 01, IČO: 52 062 686, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37336/P

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. +421 948 172 818, e- mail: info@goodwill.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@gwrecruit.tech

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného
e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu.

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania údajov na jednotlivé účely nájdete ďalej v tomto dokumente.

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba uchovávania?
 

·         vybavenie požiadavky záujemcu o sprostredkovanie pracovnej príležitosti (registrácia záujemcu)

V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti o poskytnutie služby sprostredkovania pracovnej príležitosti, zadanej prostredníctvom registračného formulára na našej webovej stránke.

Spracúvanie údajov na tento účel je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby (záujemcu), vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných vzťahov je potrebné, nakoľko ich neposkytnutie by mohlo znemožniť uzatvorenie zmluvy. 

Doba uchovávania údajov na tento účel: do uzavretia sprostredkovateľskej zmluvy (sprostredkovanie pracovnej príležitosti).

 

·         sprostredkovanie pracovnej príležitosti záujemcovi (kandidátovi) a evidencia záujemcov

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu údajov uvedených vo vyplnenom registračnom formulári na webovej stránke, v životopise a v ďalších pripojených dokumentoch (príp. v zaslanej videoprezentácii špecifickej pracovnej zručnosti) a ďalších údajov, ktoré ste nám v súvislosti so sprostredkovaním pracovnej príležitosti poskytli napr. pri osobnom pohovore (najmä meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vzdelanie, kvalifikácia, odborné a pracovné skúsenosti, pracovné zaradenie, jazykové znalosti, mzdové očakávania, fotografia).

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Ide
o sprostredkovateľskú zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby sprostredkovania pracovnej príležitosti.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie by znemožnilo plnenie zmluvy (nebolo by možné sprostredkovať záujemcovi pracovnú príležitosť).

Doba uchovávania údajov na tento účel: do skončenia zmluvného vzťahu založeného sprostredkovateľskou zmluvou.

 

·        realizácia dohody o sprostredkovaní zamestnania za úhradu

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu údajov potrebných na výkon práv a povinností vyplývajúcich z dohody uzavretej v zmysle § 25 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Podstatné náležitosti tejto dohody určuje zákon o službách zamestnanosti (napr. druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky).

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (dohody o sprostredkovaní zamestnania za úhradu) s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie údajov by znemožnilo plnenie zmluvy.

Doba uchovávania údajov na tento účel: 10 rokov.

 

·        riešenie finančných nárokov pri sprostredkovaní zamestnania (nárok prevádzkovateľa na zmluvnú odmenu, nárok zákazníka na vrátenie zaplatenej zmluvnej odmeny)

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa riešiť vzájomné finančné záväzky so zákazníkom súvisiace so sprostredkovaním zamestnania (existenciu nároku, jeho uplatnenie, úhradu). Ide o údaj o tom, že pracovnoprávny či iný vzťah so záujemcom (kandidátom) bol uzatvorený, údaj o nástupe do práce a o trvaní vzťahu, ak bol ukončený v skúšobnej dobe, ako aj údaj o odmietnutí záujemcu (kandidáta) vo výberovom konaní.

V tomto prípade nám údaje poskytuje zákazník, u ktorého sme Vám sprostredkovali pracovnú príležitosť. Finančné nároky a akékoľvek vyrovnanie so zákazníkom sa žiadnym spôsobom záujemcu (kandidáta) finančne nedotýkajú.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe. Námietky proti spracúvaniu môžete zaslať na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@gwrecruit.sk

Doba uchovávania: 1 rok od skončenia výberového konania.

 

·        poskytovanie kariérneho poradenstva a konzultácií záujemcom (kandidátom)

V prípade Vášho záujmu Vám poskytneme aj službu kariérneho poradenstva. V tomto prípade je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov zmluvný vzťah, na základe ktorého Vám poskytneme túto bezodplatnú službu.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie by znemožnilo plnenie zmluvy.

Doba uchovávania: po dobu vedenia záujemcu (kandidáta) v evidencii záujemcov pre sprostredkovanie pracovnej príležitosti.

 

·        vedenie evidencie občanov, ktorým prevádzkovateľ sprostredkoval zamestnanie za úhradu

Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 28). Prevádzkovateľ je povinný tieto údaje poskytovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Doba uchovávania: 10 rokov.

 

Príjemcovia osobných údajov:           

Príjemcami osobných údajov sú resp. môžu byť subjekty určené právnymi predpismi najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny).

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria resp. môžu patriť aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

-        subjekty ponúkajúce voľné pracovné miesto, u ktorých Vám sprostredkúvame pracovnú príležitosť (potenciálni zamestnávatelia),

-        externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov,

-        externý dodávateľ systému Recru (Cloud-IT s.r.o.),

-        poskytovateľ cloudových služieb,

-        poskytovateľ poštových služieb,

-        poskytovatelia komunikačných služieb (Microsoft Corporation),

-        poskytovateľ internetového pripojenia a dátového spojenia.

 

Pri poskytovaní komunikačných služieb a softvérových produktov dodávateľom Microsoft Corporation (sprostredkovateľ) dochádza k prenosu údajov do Spojených štátov amerických (USA). Na prenos údajov v tomto prípade používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA

Bližšie informácie o tom ako Microsoft Corporation spracúva osobné údaje nájdete tu:

https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanoveniach čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane údajov na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať návrh vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk