Pred udelením súhlasu (zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári) so spracúvaním Vašich osobných údajov (Vašej mailovej adresy) na účel zasielania marketingových e-mailov a elektronických newslettrov si prosím prečítajte informácie o podmienkach ich spracúvania. 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

(elektronický marketing)

v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)

1. Prevádzkovateľ: spoločnosť GoodWill Recruitment, s.r.o., so sídlom: Letná 27, Košice- mestská časť Sever 040 01, IČO: 52 062 686, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37336/P;
kontaktné údaje:  tel.č. +421 948 172 818, e- mail: info@goodwill.sk

2. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@gwrecruit.tech

3. Účel spracúvania: zasielanie marketingových e-mailov a elektronických newslettrov

4. Právny základ: súhlas dotknutej osoby. 

5. Doba uchovávania údajov na tento účel: 5 rokov. 

V súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách je prevádzkovateľ povinný uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je preukázateľný súhlas zaznamenaný po dobu najmenej štyroch rokov od odvolania súhlasu. Na plnenie tejto zákonnej povinnosti (evidencia súhlasov) bude prevádzkovateľ uchovávať Vaše osobné údaje po dobu štyroch rokov od uplynutia platnosti súhlasu na účel zasielania marketingových e-mailov a elektronických newslettrov (súhlas je udelený na 5 rokov) resp. po dobu štyroch rokov od odvolania súhlasu (ak je súhlas skôr odvolaný)

6. Príjemcovia osobných údajov: dodávatelia elektronických komunikačných služieb vrátane dodávateľa komunikačných služieb Microsoft Corporation.

7. Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Súhlas je dobrovoľný. 

8. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Každý zasielaný elektronický newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať marketingové správy, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku. Súhlas je možné odvolať aj písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu info@goodwill.sk .

9. Pri poskytovaní komunikačných služieb dodávateľom Microsoft Corporation (sprostredkovateľ) dochádza k prenosu údajov do Spojených štátov amerických (USA). Na prenos údajov sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou:

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA

10. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

11. Ako dotknutá osoba máte nasledovné ďalšie práva: 

• právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu. 

• právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.

• právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR

• právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.