Príprava na pracovný pohovor

Pracovný pohovor je zásadným momentom, kedy sa rozhoduje o tom, či kandidát získa, alebo nezíska pracovnú ponuku. Predpokladom úspešného zvládnutia pracovného pohovoru je zodpovedná príprava. Z praxe odporúčame zamerať sa na nasledujúce body pri príprave na úspešný pracovný pohovor:

 

1. Prečítajte si pozvánku

Každý kandidát obdrží pred pracovným pohovorom pozvánku, kde je uvedené miesto a čas konania stretnutia, meno a pozícia špecialistu, ktorý pohovor vedie, prípadne ďalšie informácie o tom, čo si má kandidát na stretnutie priniesť, alebo preštudovať. Kandidátom odporúčame nájsť si ideálnu trasu, prípadne spoj na miesto konania stretnutia a svoj príchod správne načasovať. Je vhodné, aby si kandidát zapamätal meno osoby, s ktorou sa má stretnúť, prípadne si môže pozrieť jej profil na pracovnej sieti LinkedIn, aby sa zorientoval v jej špecializácii a vedel prispôsobiť svoju prípravu.

 

2. Hľadajte informácie

Veľmi dôležitým bodom prípravy je získať čo najviac informácií o pracovnej pozícii a o spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná. Výhodou spolupráce s personálno-konzultačnou spoločnosťou je fakt, že špecialista, ktorý kandidáta na pozíciu odporúča, má spravidla výborný prehľad tak o obsadzovanej pozícii, ako aj o spoločnosti. Pre GWR je štandardom kandidáta na pracovný pohovor u zamestnávateľa pripraviť v rámci telefonickej alebo osobnej konzultácie. Okrem všeobecne dostupných informácií získa kandidát od svojho konzultanta aj prehľad o firemnej kultúre, atmosfére na pracovisku, ale aj odporúčania, ako sa čo najlepšie odprezentovať.

 

3. Primerane sa oblečte

Otázka, ako sa správne obliecť na pracovný pohovor, je veľmi často diskutovaná. Naše odporúčanie je, aby kandidát prispôsobil svoj odev typu a vážnosti pozície. Ak sa napríklad kandidát uchádza o pozíciu technika údržby, nie je nutné, aby na pohovor prišiel v obleku s kravatou, ale samozrejmosťou je zachovať istý štandard oblečenia vzhľadom k situácii. Vo všeobecnosti sa za nevhodné a neštandardné na pohovore považujú výrazné farby, roztrhané nohavice, krátke nohavice, tričká s nápismi, vyzývavé oblečenie a pod.

 

4. Príďte načas

Prvý dojem nemožno urobiť dvakrát a práve dochvíľnosť je prvým plusovým bodom, ktorý môže kandidát získať. Na pracovný pohovor je ideálne prísť približne 15 minút pred jeho začiatkom. Meškať na takéto stretnutie je nevhodné, avšak rovnako sa neodporúča prísť príliš skoro. V prípade, že aj pri najlepšom úmysle a príprave kandidát na pracovný pohovor mešká, odporúčame zatelefonovať do personálno-konzultačnej spoločnosti, ktorá ho odporučila, prípadne priamo do spoločnosti, kde sa pohovor má konať a svoje meškanie vopred ospravedlniť.

 

5. Premýšľajte nad seba-prezentáciou

Je predpoklad, že na pohovore dostane kandidát priestor, aby sa predstavil a porozprával o svojich pracovných skúsenostiach a znalostiach. Na túto situáciu je vhodné pripraviť sa a vopred popremýšľať nad svojou seba-prezentáciou. Kandidát by mal vedieť, čo chce o sebe povedať, na čo je hrdý, čo sa mu v práci podarilo a pod., pretože práve tieto informácie ho môžu vyzdvihnúť v očiach potenciálneho zamestnávateľa. Ak sa kandidát nevie odprezentovať, nepôsobí to dobre.

 

6. Prejdite si svoj životopis

Kandidát by mal ovládať všetky svoje predošlé pracovné pozície a plynule o nich porozprávať. Inými slovami, mal by dokázať, že to, čo je v životopise uvedené, je pravdivé a aktuálne.

Logo GWR

Ak potrebujete inovovať svoju kariéru, neváhajte nás kontaktovať.

Máme pracovné príležitosti, ktoré sa neodmietajú.

info@goodwill.sk