Životopis, resp. Curiculum Vitae má byť vizitkou kandidáta. Pri jeho písaní odporúčame dodržať viacero bodov:

 

· Štruktúrovanosť

Životopis má mať jasnú formu a štruktúru, nadpisy, odrážky. Inými slovami, má byť prehľadný, aby bolo možné sa v ňom rýchlo zorientovať a vyhľadať potrebné informácie. Zároveň by mal už na prvý pohľad navodzovať dojem, že kandidát si na ňom dal  záležať. Náborový špecialista sa dokáže v dobre napísanom životopise zorientovať za približne 7 sekúnd, preto treba myslieť na to, že aj životopis robí prvý dojem, na ktorom záleží.

 

· Pravdivosť

Všetky informácie, ktoré kandidát do životopisu uvedie, musia byť pravdivé a aktuálne. Týka sa to tak názvov pozícií a pracovnej náplne, ako aj dĺžky praxe, úrovne znalosti jazykov a programov. Z praxe vieme, že práve jazyková a počítačová úroveň je kandidátmi často nadhodnocovaná. Ak si však kandidát uvedie vyššiu úroveň znalosti jazyka, než je skutočnosť, musí rátať s tým, že skúsený personalista to odhalí. Pri pozíciách, kde sa vyžaduje cudzí jazyk, je totiž štandardom, že kandidát absolvuje telefonický rozhovor v danom jazyku, ktorého zvládnutie je podmienkou pozvania na osobný pohovor.

 

· Presnosť

V životopise by mali byť jednotlivé pracovné pozície presne časovo ohraničené. Odporúčame uviesť mesiac a rok, kedy sa pracovná skúsenosť začala a skončila, napr. 3/2016 - 9/2019. Ak pracovná pozícia stále trvá, možno uviesť napr. 3/2016 - súčasnosť.

 

· Obsah

Pri písaní životopisu je kľúčový jeho obsah. Každá pracovná pozícia by mala byť popísaná niekoľkými bodmi, ktoré sú detailné do takej miery, že vytvoria reálny obraz o pracovnej náplni, znalostiach a kompetenciách kandidáta. Na druhej strane by tam však mal ostať priestor na to, aby kandidát mohol svoje znalosti a kompetencie popísať na pracovnom pohovore ešte detailnejšie, ideálne na príkladoch z praxe.

 

· Životopis absolventa

Absolventi predstavujú špecifickú skupinu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa pri písaní životopisu obvykle viac zamýšľajú nad jeho formou i obsahom, nakoľko majú menej pracovných skúseností. Životopis absolventa by mal byť nápaditý a atraktívny. Dnes už existuje množstvo platforiem, ktorými sa možno inšpirovať a pozdvihnúť tak svoj životopis na vyšší level. Ťažisko pozornosti by v ňom malo byť kladené na pracovné skúsenosti, ktoré absolvent získal počas štúdia, na projekty v ktorých participoval, na zahraničné stáže, prípadne vyznamenania a ocenenia, ktoré dosiahol. Absolvent môže zaujať aj krátkym úvodom, kde popíše seba ako osobnosť, svoju motiváciu, ciele, víziu a svoju pridanú hodnotu, ktorá ho odlišuje od iných absolventov. Samozrejmosťou by mala byť adekvátna fotografia, spravidla skôr formálneho charakteru, s miernym úsmevom, na neutrálnom pozadí.