Existuje viacero spôsobov, ktorými môže kandidát vyjadriť svoju pridanú hodnotu:

 

· Referencie

Jedným z najviac uznávaných nástrojov, ako sa kandidát môže odlíšiť a získať silnú konkurenčnú výhodou, sú pozitívne referencie. Kandidát ich môže žiadať od zamestnávateľa, prípadne nadriadeného v písomnej podobe, keď opúšťa zamestnanie. Ak takéto referencie kandidát k dispozícii nemá, môže byť požiadaný, aby ich doložil aj v priebehu výberového procesu, prípadne sú zisťované inými metódami. V každom prípade majú veľkú váhu.

 

· LinkedIn profil

Sociálne siete dnes už majú nezastupiteľné miesto aj vo svete práce. LinkedIn je personalistami najvyužívanejšou sociálnou sieťou. Kandidát môže byť prostredníctvom LinkedIn oslovovaný s pracovnými ponukami za predpokladu, že jeho profil je dostatočne pútavý a obsažný. LinkedIn profil možno považovať za formu online životopisu, ktorou sa kandidát prezentuje, pričom si môže zároveň budovať vlastnú sieť kontaktov, zverejňovať príspevky, prípadne články a takto sa zviditeľňovať práve v takom prostredí, v akom potrebuje. LinkedIn pritom slúži nie len personalistom pri hľadaní vhodných kandidátov, ale aj kandidátom pri hľadaní pracovných ponúk.

 

· Motivačný list

Motivačný list sa v súčasnosti vyžaduje menej často, avšak faktom je, že nám dokáže o kandidátovi veľa prezradiť. V motivačnom liste kandidát približuje svoje ciele, ambície, silné stránky, ako aj dôvody, pre ktoré sa rozhodol reagovať na pozíciu. Motivačný list sa vždy píše cielene na konkrétnu pozíciu a jeho obsah má byť tomu prispôsobený. Nakoľko ide o súvislý text, výpovednú hodnotu má aj skladba a zložitosť viet, ich logická nadväznosť, gramatická a štylistická správnosť.