V našich Všeobecných obchodných podmienkach (VOP) nájdete, niekoľko zásadných princípov:

 

 • Naše služby poskytujeme všetkým Záujemcom bezplatne
 • V prípade úspechu vo výberovom konaní sa stávate zamestnancom konkrétneho Zamestnávateľa
 • Elektronicky uzatvorená sprostredkovateľská zmluva Vás k ničomu neviaže, dá sa kedykoľvek ukončiť Vašou výpoveďou zaslanou na email: info@goodwill.sk

 

 

„Našim spoločným cieľom s Vami bude definovanie adekvátnej pracovnej príležitosti pri podmienkach, ktoré si určujete Vy.“

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH SLUŽIEB

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VÝZNAM POJMOV

 

1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa sprostredkovateľských služieb a služieb sprostredkovania zamestnania za úhradu –  spoločnosti GoodWill Recruitment, s.r.o., so sídlom Letná 27, Košice- mestská časť Sever 040 01, IČO: 52 062 686, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 37 336/P a fyzickou osobou - záujemcom o sprostredkovanie pracovnej príležitosti a sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom webového sídla na adresehttps://gwrecruit.sk/sk (ďalej ako „webové sídlo“).

 

2.      Význam pojmov. Pokiaľ sa v týchto VOP alebo na webovom sídle Sprostredkovateľa uvádzajú nasledujúce pojmy začínajúce veľkým začiatočným písmenom, majú nasledujúci význam:

 

1.      „Sprostredkovateľ“  znamená obchodná spoločnosť GoodWill Recruitment, s.r.o., so sídlom Letná 27, Košice- mestská časť Sever 040 01, IČO: 52 062 686, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 37 336/P, ktorá v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti poskytuje služby sprostredkovania v rozsahu voľnej živnosti a aj sprostredkovania zamestnania za úhradu. Sprostredkovateľ je držiteľom živnostenského oprávnenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie služieb v oblasti sprostredkovania zamestnania podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „Zákon o službách zamestnanosti“).

 

2.      „Záujemca“ je fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje na webovom sídle a využíva služby poskytované Sprostredkovateľom za účelom získania Pracovnej príležitosti.

 

3.      „Zmluvné strany“ je spoločné označenie Sprostredkovateľa a Záujemcu.

 

4.      „Služby“ sú služby sprostredkovania Pracovnej príležitosti, ktoré prostredníctvom webového sídla poskytuje Sprostredkovateľ Záujemcom a ktoré sú špecifikované v čl. 3 týchto VOP.

 

5.      „Elektronická správa“ je správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo aj elektronická správa odoslaná prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle Sprostredkovateľa.

 

6.      „Zmluva“ je sprostredkovateľská zmluva ktorá je uzatvorená na diaľku prostredníctvom webového sídla medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom a predmetom ktorej je poskytnutie sprostredkovateľských služieb uvedených v čl. 3 týchto VOP, a to za podmienok upravených týmto VOP.

 

7.      „Zamestnávateľ“  je fyzická alebo právnická osoba – zamestnávateľ, s ktorou Sprostredkovateľ spolupracuje za účelom sprostredkovania vhodných zamestnancov z radov Záujemcov.

 

8.      „Pracovná príležitosť“ je príležitosť Záujemcu uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo obdobný pracovnoprávny vzťah so Zamestnávateľom, ktorého sprostredkuje Sprostredkovateľ. V prípade ak o to Záujemca prejaví záujem tak pracovnou príležitosťou sa bude rozumie aj sprostredkovanie zmluvnej spolupráce vykonávanej na základe oprávnenia na živnostenské podnikanie medzi Záujemcom ako podnikateľom a iným podnikateľom.

 

3.      Pôsobnosť obchodných podmienok. Tieto VOP platia pre poskytovanie Služieb Sprostredkovateľom pre Záujemcov prostredníctvom Zmluvy uzatvorenej v súlade s čl. 2 týchto VOP a sú súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom prostredníctvom webového sídla.

 

4.      Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Poskytovateľom a Záujemcom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), Zákona o službách zamestnanosti, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

5.      Sprostredkovateľ umožňuje každému Záujemcovi dostatočne sa oboznámiť s týmito VOP a umožňuje každému Záujemcovi jednoduchý prístup k zneniu týchto VOP ich zverejnením na svojom webovom sídle.

 

6.      Kontaktnými údajmi Sprostredkovateľa na účely podania akéhokoľvek podnetu súvisiaceho so Zmluvou alebo poskytovaním Služieb Sprostredkovateľom sú: GoodWill Recruitment, s.r.o., so sídlom Letná 27, Košice- mestská časť Sever 040 01, e - mail:info@goodwill.sk, tel:  +421 948 172 818.

 

 1. REGISTRÁCIA ZÁUJEMCU A VZNIK ZMLUVY

 

1.       Registrovať sa na webovom sídle môže iba fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť v mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva v súlade s ustanovením § 11 ods. 2. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 

2.       Po vyplnení všetkých povinných polí Záujemcom a kliknutím na tlačidlo „Registrovať“ v sekcií „Registrácia a prihlásenie“  a následnou aktiváciou účtu Záujemcom prostredníctvom  potvrdenia aktivačného e-mailu, ktorý zašle Sprostredkovateľ záujemcovi, vzniká medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom Zmluva. Neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy sú tietoVOP[MDRP1] .

 

3.       Registráciou užívateľského účtu na webovom sídle Záujemca súhlasí s týmito VOP a zároveň vyhlasuje, že:

 

1.        spĺňa podmienky registrácie špecifikované v bode 2.1. tohto článku VOP (ďalej ako „podmienky registrácie“),

 

2.        pri registrácií na webovom sídle uviedol svoje správne a presné osobné a identifikačné údaje,

 

3.       sa oboznámil s týmito VOP a Informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle na adresehttps://gwrecruit.sk/sk/informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov

4.       V prípade, ak Záujemca nesúhlasí s týmito VOP alebo nespĺňa podmienky registrácie, nie je oprávnený sa registrovať na webovom sídle a uzatvoriť Zmluvu.

 

5.       Pre uzatvorenie Zmluvy je potrebné, aby Záujemca do registračného formulára zadal nasledujúce povinné údaje, bez ktorých nie je možné uzatvoriť Zmluvu:

1.        meno a priezvisko,

2.        adresa bydliska,

3.        telefónne číslo,

4.        e-mailová adresa,

5.        pohlavie

 

6.       Okrem povinných údajov je potrebné aby Záujemca pri registrácií do databázy nahral aj svoj životopis a zvolil si heslo, ktoré bude používať pre prihlásenie sa do užívateľskej sekcie webového sídla.

 

7.       Záujemca pri registrácií do databázy môže okrem povinných údajov a životopisu nahrať aj iné dokumenty preukazujúce skutočnosti týkajúce sa jeho vzdelania a pracovných skúseností, ktoré považuje za potrebné pre sprostredkovanie Pracovnej príležitosti, prípadne videoprezentáciu svojich špecifickýchzručností[MDRP2] .

 

8.       Po vyplnení všetkých povinných polí a úspešnej registrácií Záujemcu odošle Sprostredkovateľ Záujemcovi na ním uvedenú e-mailovú adresu aktivačný odkaz na potvrdenie registrácie. Potvrdením registrácie vzniká medzi Záujemcom a Sprostredkovateľom Zmluva.

 

9.       Poskytnuté údaje pri Registrácií do databázy je Záujemca oprávnený meniť po prihlásení sa prostredníctvom e-mailu a ním zvoleného hesla na Webovom sídle.

 

 

 1. SPROSTREDKOVATEĽSKÉ SLUŽBY

 

1.       Po vzniku Zmluvy Sprostredkovateľ poskytuje Záujemcovi na základe jeho požiadavky adresovanej Sprostredkovateľovi akoukoľvek vhodnou formou službu sprostredkovania Pracovnej príležitosti.

 

2.       Sprostredkovateľ je na základe uzatvorenej Zmluvy povinný vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal Záujemca príležitosť na uzatvorenie zmluvy na výkon Pracovnej príležitosti s osobou vyhľadanou Sprostredkovateľom, a to podľa požiadaviek Záujemcu (ďalej ako „Sprostredkovanie pracovnej príležitosti“).

 

3.       V súvislosti so Sprostredkovaním pracovnej príležitosti Sprostredkovateľ neprijíma od Záujemcu žiadnu odmenu alebo poplatky za jej sprostredkovanie.

 

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

1.       Sprostredkovateľ poskytuje Záujemcovi Sprostredkovanie pracovnej príležitosti na základe Zmluvy prostredníctvom vlastnej a externej databázy alebo iným vhodným vyhľadávaním Pracovných príležitosti. V prípade, ak Sprostredkovateľ disponuje informáciami o voľných pracovných pozíciách vhodných pre Záujemcu, tieto Záujemcovi predstaví.

 

2.       Sprostredkovateľ je oprávnený overiť odborné, jazykové a praktické skúsenosti Záujemcu, ktoré Záujemca uviedol pri registrácií v životopise, prípadne v iných poskytnutých dokumentoch. V prípade, ak o to požiada Zamestnávateľ, u ktorého Sprostredkovateľ sprostredkúva Záujemcovi Pracovnú príležitosť, predloží mu Sprostredkovateľ dokumenty týkajúce sa vzdelania a pracovných skúseností Záujemcu, príp.videoprezentáciu[MDRP3] Záujemcu (videozáznam s prezentáciou špecifických zručností Záujemcu), ktoré Záujemca poskytol Sprostredkovateľovi pri registrácií a poskytne mu aj ďalšie údaje a informácie potrebné k Sprostredkovaniu pracovnej príležitosti, ktoré získal od Záujemcu pri vzájomnej komunikácii alebo na pohovoroch. V prípade, ak si Zamestnávateľ vyžiada alebo je to nevyhnutné na sprostredkovanie pracovnej príležitosti pre Záujemcu Sprostredkovateľom, je Záujemca na požiadanie Sprostredkovateľa povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi aj ďalšie dokumenty týkajúce sa jeho odborných a jazykových znalostí a pracovných skúseností.“

 

3.       Sprostredkovateľ je povinný pri prezentovaní Zamestnávateľa oznámiť Záujemcovi všetky jemu známe alebo dostupné okolnosti dôležité pre rozhodnutie Záujemcu uzavrieť zmluvu na výkon sprostredkovanej Pracovnej príležitosti.

 

4.       Záujemca je povinný uviesť pri registrácií ako aj kedykoľvek počas trvania Zmluvy uvádzať Sprostredkovateľovi o svojej osobe výhradne pravdivé a úplné informácie.

 

 

 1. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

 

1.       Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 

2.       Zmluvu je možné ukončiť nasledujúcimi spôsobmi:

 

1.      dohodou Zmluvných strán

 

2.      výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany doručenej druhej Zmluvnej strane (vrátane Elektronickej správy) s okamžitou účinnosťou.

 

3.      odstúpením Sprostredkovateľa od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností Záujemcu špecifikovaných v čl. 4 ods. 4., týchto VOP alebo v prípade, ak Záujemca nespĺňa podmienky registrácie v zmysle čl. 2 ods. 1. týchto VOP Záujemcom. V prípade odstúpenia od Zmluvy oznámi túto skutočnosť Sprostredkovateľ Záujemcovi prostredníctvom Elektronickej správy alebo písomne,

 

4.      odstúpením Záujemcu od Zmluvy podľa čl. 6 týchto VOP. A tiež v prípadoch kedy právo na odstúpenie priznávajú Záujemcovi osobitné právne predpisy.

 

3.      V prípade ukončenia Zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov špecifikovaných v tomto článku týchto VOP zruší Sprostredkovateľ registráciu Záujemcu na webovom sídle a vyradí ho z jeho evidencie Záujemcov a to bez zbytočného odkladu potom čo zistí, že nastalo ukončenie zmluvy. Ďalšia evidencia údajov o Záujemcovi za účelom ochrany oprávnených záujmov Sprostredkovateľa tým nie je dotknutá.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZÁUJEMCOM

 

1.   Každý Záujemca má, v zmysle ustanovení § 7 a nasl. ZoS, právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku so Sprostredkovateľom postupom upraveným v tomto článku týchto VOP.

 

2.   Záujemca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa vzniku Zmluvy (registrácie na webovej stránke) aj bez uvedenia dôvodu.

 

3.   Záujemca môže doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy vo forme vyplneného vzorového formulára na odstúpenie od Zmluvy (ktorý nájdete v aktivačnom maily` alebo akýmkoľvek iným písomným (vrátane elektronickej formy) oznámením doručeným Sprostredkovateľovi na kontaktné adresy Sprostredkovateľa špecifikované v čl. 1. ods.  6  týchto VOP, z ktorého vyplýva vôľa Záujemcu odstúpiť od Zmluvy.

 

4.   Sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia Záujemcu o odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku týchto VOP zruší registráciu Záujemcu na webovej stránke a vyradí ho z evidencie Záujemcov.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.       Pri poskytovaní Služieb na základe Zmluvy, ako aj pri poskytovaní iných služieb spojených s užívaním webového sídla prichádza k spracúvaniu osobných údajov Záujemcov a návštevníkov webovej stránky Sprostredkovateľom (ďalej ako „Dotknuté osoby“), ktorý je pri spracúvaní osobných údajov v postavení prevádzkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“)

 

2.       Sprostredkovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely a na základe určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

3.       Zásady ochrany osobných údajov Sprostredkovateľa nájdete na:https://gwrecruit.sk/sk/informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov-gdpr

 

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV A ORGÁNY DOZORU

 

1.      Orgánmi dozoru: Orgánom dozoru Sprostredkovateľa je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava, webové sídlo: https://www.upsvr.gov.sk/kontakt.html?page_id=233 a Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, webové sídlohttps://www.soi.sk/

 

2.      Každý Záujemca v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má Záujemca za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy.

 

3.      Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Záujemca, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Záujemca, ktorý je fyzickou osobou v postavení Spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

4.      Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Alternatívne riešenie sporov je možné využiť iba v prípade spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku podľa ustanovení ZoS. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platformehttps://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

5.      Záujemca, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má Kupujúci za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Predávajúcim.

 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.      Písomnosti a oznámenia doručované Elektronickou správou sa považujú za prijaté v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola Elektronická správa odoslaná.

 

2.      Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zmeny alebo doplnenia týchto. Zmeny alebo doplnenie týchto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň ich zverejnenia na webovom sídle. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti VOP zverejnených na webovom sídle pred ich zmenou a / alebo doplnení sa vzťahujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia Zmluvy.

 

3.      Ak niektoré z ustanovení týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení, ktoré zostávajú platné a účinné alebo platnosti Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami na základe potvrdenia aktivačného e-mailu, ktorá zostáva platná a účinná. Sprostredkovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto VOP nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Záujemcom a Sprostredkovateľom zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou takým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.

 

4.      Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.2.2023